GDPR Zásady spracúvania osobných údajov uchádzačov o prácu realitného makléra

Kto spracúva Vaše osobné údaje ?

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť TECH REALITY, spol. s r.o., so sídlom G. Švéniho 3F, 971 01 Prievidza, IČO: 36 326 348, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín oddiel: Sro, vložka č.: 13529/R (ďalej len ako ,,prevádzkovateľ"). Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje budú spracúvané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Na základe akého účelu budú Vaše osobné údaje spracúvané ?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitného účelu, ktorý je stanovený prevádzkovateľom a to nasledovne:

 • Výberové konanie uchádzačov - maklér/partner predaja
 • komunikácia s uchádzačmi a vyhodnocovanie profilov uchádzačov so zreteľom na náborové požiadavky spoločnosti TECH REALITY, spol. s r.o. (vykonanie previerky a pohovorov, overenie referencií),
 • správa interného a externého procesu náboru uchádzačov v spoločnosti TECH REALITY, spol. s r.o.
 • Evidencia a oslovovanie uchádzačov - maklér/partner predaja
 • evidencia uchádzačov po ukončení výberového konania,
 • informovanie uchádzačov o nových pracovných ponukách, blížiacich sa udalostiach a prieskumoch.

Aký je právny základ spracúvania osobných údajov ?

V prípade uskutočňovania výberu vhodných uchádzačov bude prevádzkovateľ spracúvať Vaše osobné údaje na základe vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

V prípade uskutočňovania evidencie a následného oslovovania uchádzačov môže prevádzkovateľ spracúvať Vaše osobné údaje iba za predpokladu, ak vyjadríte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR (bližšie k podmienkam súhlasu viď. nižšie)

Aké Vaše osobné údaje budú alebo môžu byť spracúvané ?

V prípade uskutočňovania výberu vhodných uchádzačov bude a v prípade evidencie a oslovovania uchádzačov po ukončení výberového konania môže prevádzkovateľ spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu:

 • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia
 • e-mailová adresa, telefónne číslo,
 • osobné údaje nachádzajúce sa v náborovej dokumentácii (poznámky z pohovoru), životopise, motivačnom liste.

V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu

Aká je doba uchovávania Vašich osobných údajov ?

Pri uskutočňovaní výberu vhodných uchádzačov bude prevádzkovateľ:

 • v prípade rozhodnutia o prijatí uchádzača uchovávať osobné údaje po dobu 2 rokov odo dňa uskutočnenia poslednej spracovateľskej operácie v rámci náborového procesu,
 • v prípade rozhodnutia o neprijatí uchádzača likvidovať osobné údaje do 5 dní po vykonaní poslednej spracovateľskej operácie v rámci náborového procesu.

Pri uskutočňovaní evidencie a následného oslovovania uchádzačov bude prevádzkovateľ:

 • v prípade poskytnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov uchovávať osobné údaje po dobu 2 rokov od jeho poskytnutia.

Aké sú kategórie príjemcov Vašich osobných údajov ?

 • poverené osoby alebo iné osoby v zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi
 • subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Akými ďalšími právami disponujete v postavení dotknutej osoby ?

 • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
 • Právo na opravu - ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.
 • Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Prevádzkovateľ nebude vykonávať prenos Vašich osobných údajov mimo krajín EÚ a ani využívať Vaše osobné údaje na automatizované a individuálne rozhodovanie.

V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla spoločnosti G. Švéniho 3F, 971 01 Prievidza alebo na e-mail: gdpr@techreality.sk

Svojím podpisom súhlasím s oboznámením sa so základnými zásadami spracúvania mojich osobných údajov prevádzkovateľom TECH REALITY, spol. s r.o.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V prípade, ak si želáte aby boli Vaše osobné údaje spracúvané za účelom evidovania v databáze uchádzačov a prípadného ďalšieho oslovenia a informovania o nových pracovných ponukách, blížiacich sa udalostiach a prieskumoch, tak môžete poskytnúť súhlas so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľovi nasledovne:

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu:meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo, referencie, osobné údaje nachádzajúce sa v životopise, motivačnom liste, za účelom evidovania v databáze uchádzačov a prípadného ďalšieho oslovenia a informovania o nových pracovných ponukách, blížiacich sa udalostiach a prieskumoch prevádzkovateľom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov sa uchováva po dobu 2 rokov od jeho poskytnutia. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu prevádzkovateľa G. Švéniho 3F, 971 01 Prievidza, alebo zaslaním emailu na adresu gdpr@techreality.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.